Yleiset vuokrausehdot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

1. AUTON KÄYTTÖ

a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. 

b) Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa autan toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokraamo on tehnyt siitä merkinnän vuokrasopimukseen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille, jotka vuokraamo on hyväksynyt kirjaamalla ne vuokrasopimukseen. 

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. 

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. 

e) Vuokraamon luovuttaessa aulan ja tehdessä merkinnät auton mahdollisista virheistä vuokralleottajan on syytä tarkastaa että kaikki virheet on kirjattu, mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. 

Vuokraajalla on velvollisuus pakkasella kytkeä auton lohkolämmitin.

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

2.1 Vahinkotapausta kohden vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen: 

a) Korvaamaan kadonneet osat ja varusteet sekä autolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. 

b) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta vuokrasopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. 

c) Vakuutukset eivät kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: 

– ylikuormaus 
– tupakanpolton tai mm. viiltojen aiheuttamat vahingot 
– ajaminen alipaineisilla renkailla 
– lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolla) 
– ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa 
-ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen. 

2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys 

Vuokraamo voi tarjota erillisellä maksulla vuokraajalle mahdollisuutta omavastuun pienentämiseen. 

2.3 Vuokraajan vastuu vahingoista 

Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, esim. luovuttanut auton henkilölle, jota vuokraamo ei ole hyväksynyt, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. 

2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta 

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella. 

2.5 Muut velvollisuudet 

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten mm. pysäköintimaksut, tiemaksut, pysäköintivirhemaksut ja ylikuormamaksut.

3. VUOKRAN MAKSU

a) Vuokraamo perii vuokrauksen alkaessa kohtuullisen talletuksen ja ennakoitua vuokraa vastaavan rahamäärän taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä. 

b) Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun vuokran vuokrauksen päättyessä. 

e) Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat vastuussa vuokran maksamisesta. 

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti hän voi purkaa sopimuksen.

5. MATKAMITTARI

a) Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai muuttanut sen näyttämiä lukemia, hän on velvollinen maksamaan autoa palauteltaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran. 

b) Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

6. POLTIOAINE JA AUTON HOITO

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoiteltava, minkälaista polttoainetta autossa tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytin- ,akku- ja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUS-TAPAUKSISSA

a) Vuokraajan on välittömästi ilmoiteltava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta joista on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 euron arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava autoa korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta. 

b) Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille sekä autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella vuokraamolle, jolle vuokraajan on myös toimitettava poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta, kun syyllisyys on epäselvä tai kyseessä on ollut henkilövahinko, rattijuopumus tai esim. hirvieläinvahinko. 

e) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

8. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokralleottaja voi vaatia korkeintaan vain sen suuruista korvausta, miltä osin matka vian takia jäi tekemättä.

9. AUTON PALAUTIAMINEN SOPIMUKSEN MUKAlSEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

a) Auta on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamon edustajalle. 

b) Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. 

e) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

10. AUTON PALAUTIAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan hinnaston mukaisin hinnoitteluperustein.

11. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos on todennäköistä, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. 

Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon ja poliisin saatua asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. 

Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokralleottaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

12. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

13. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

YRITYS

Vuokraus Hyypiä Oy
Y-tunnus 1594561-3

YHTEYS

VUOKRAUS HYYPIÄ OY

Vuokraus Hyypiä on osa Hyypiä konsernia, joka on palvellut menestyksekkäästi asiakkaitaan vuokraus-, muutto- ja logistiikkapalveluissa jo lähes 20 vuoden ajan.

    Pin It on Pinterest